കാട് പൂക്കും നേരം 

ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഗർഭനൻ ആണ്. രണ്ടു നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ഒരു കവിതയെ പ്രസവിക്കും പ്രിയതമയുടെ ചുംബനങ്ങൾ ഏറ്റു വാങ്ങി ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷവാനാണ് . കവിതയ്ക്ക് പഴയ കാമുകിയുടെ പേരിടണം, പ്രിയതമയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ മറുപടി നൽകണം.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s