സ്വപ്നം 

ഈ ഇടയായി എന്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് മൂടൽ മഞ്ഞാൽ മുഖം മറച്ച അജ്ഞതയായ ഒരു സുന്ദരി കടന്നുവരാറുണ്ട്                                             ദൂരെ എവിടേയോ മൂളുന്ന സുന്ദരമായ ആ സംഗീതത്തിൽ അഴിഞ്ഞു വീണ അവളുടെ മുടിയിഴകൾ വകഞ്ഞു മാറ്റി വിരലുകളാൽ പിൻ കഴുത്തിൽ മേഘച്ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പാകത്തിൽ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ എന്തോ വശ്യത വിടർന്നു നിൽപ്പുണ്ട്. നാസികയിൽ തിളങ്ങുന്ന മൂക്കുത്തിക്കുപോലും ഒരു നൂറു കഥകൾ പറയാൻ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നി പോകുന്ന വശ്യത….. 

Advertisements

2 thoughts on “സ്വപ്നം 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s