വള്ളിക്കുട്ടി 

മേഘം പോലെ ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ കാറ്റിൽ എൻറ ആകാശവും 

കടന്ന് എങ്ങോ പോയ്…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s